تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

روابط عمومي و ارتباطات

:::

 

به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

ارتباط عبارت است از توزيع و مبادله اطلاعات و اخبار به منظور هدايت رفتار انساني.

در ارتباط حتما بايد اثر بخشي صورت گيرد.

روابط عمومي مغز متفكر،شبكه هشيار،قلب تپنده سازمان است و پيشگيري است نه درمان.

اگر بخواهيم به اهداف دست پيدا كنيم بايد:

-ارتباط را بشناسيم

-ارتباطي بيانديشيم

-ارتباطي عمل كنيم

 

                            1) ارتباط درون فردي: كه فرد در دنياي درون خود در ارتباط است

تقسيم بندي ارتباط:    2) ارتباط ميان فردي: بين دو يا چند نفر با يكديگر كه تا سالها ادامه دارد

                            3) ارتباط گروهي: افرادي كه دور هم جمع مي شوند و هدفي را دنبال مي كنند

                            4) ارتباط جمعي: كه معمولا اين ارتباط از طريق رسانه ها،راديو،تلويزيون و... صورت مي گيرد

 

                           1) حواس پنج گانه

علائم ارتباطي:         2) توجه

                           3) فرايند ادراكي

 

                            1) زبان

وسايل ارتباطي:        2) تصوير

                            3) عمل

 

                           1) عدم انتقال احساسات و نيازهاي طرفين

                           2) وجود روابط غير دوستانه

                           3)عقايد شخصي و اعتقادات

                           4) موقعيت و وضعيت برتري كه فرستنده پيام دارد(فاصله قدرت بين فرستنده و گيرنده پيام)

موانع ارتباطي:           5)عدم توانايي در استفاده از كلمات،واژه ها و...

                           6) شرايط محيطي و فيزيكي

                      7) فيلترهايي كه باعث ميشود ارتباط بخوبي برقرار نشود:(ارزيابي شتابزده-نتيجه گيري عجولانه-پيش داوري-حواس پرتي-بي توجهي-حدس و گمان-فكر تفكر غالبي-فشار رواني-فقدان مهارت در دقيق گوش كردن-دشواريهاي شنيداري-افكار خشك                                

                              و متحجرانه-پيش پندارها و ...)

 

 

                           1) براي كنجكاوي                        

                           2) اطلاعاتي را بدست آوريم

                           3) با هم جدل كنيم

                           4) با هم مخالفت كنيم

اهداف ارتباط:           5) با هم مشاجره كنيم

                           6) با هم به تفاهم برسيم

                           7) تحقير كنيم

                           8) تحسين كنيم

 

نتيجه روابط عمومي مهندسي تفاهم است.

چيزي كه مهم است اين است كه هيچكس نمي تواند ارتباط برقرار نكند و هدف اصلي از ارتباط تأثير گذاري،تغيير رفتار و رسيدن به اشتراك و سهيم شدن با يكديگر است.

 

                                              1) همه كارهاي ما به نوعي ارتباط است.

                                              2) چگونگي ارسال يك پيام،چگونگي دريافت آنرا معين مي كند.

اصول شش ماده اي ارتباطات:         3) آنچه اهميت دارد دريافت پيام است نه ارسال آن.

                                              4) چگونگي آغاز پيام اغلب حاصل ارتباط را تعيين مي كند.

                                              5) ارتباط مانند يك مسير و جريان دوجانبه يا دوطرفه است.

                                              6) ارتباط يكسري حركات موزون و هماهنگ است.

 

تعاريف روابط عمومي:

-روابط عمومي= شناسايي+ شناساندن= تفاهم(رضايت)

-روابط عمومي: آميزه اي است از هنر،ادبيات،مديريت،روانشناسي،روانكاوي،جامعه شناسي،قدرت راهبري،روزنامه نگاري،رسانه شناسي و فنون ارتباطات كه با جوهر ذوق و سليقه ذاتي مردم دوستي و مردم باوري به پديده اي در خدمت مصالح عمومي جامعه تبديل مي شود.به عبارت ديگر روابط عمومي هنر پل زدن به دلهاي مخاطبان و يافتن و منتقل ساختن همه آن چيزهاي مطلوبي است كه در آن سوي پل عده اي انتظارش را مي كشند.

-روابط عمومي هنر تسخير قلبها و برانگيختن حس اعتماد عمومي نسبت به سازماني است كه چشم و گوش امين و وجدان بيدار آن محسوب مي شود و انسان روابط عمومي فردي است كه نه به اتكاء حكم اداري بلكه با سلاح عشق(علاقه شديد قلبي)به ايجاد ارتباط سازنده ميان كساني كه تشنه برقراري ارتباط و مبادله پيام هاي تفاهم با هم هستند مبادرت مي ورزد.

-روابط عمومي عبارت است از مرد شناسي،مردم داري و مردم ياري در راستاي كمك به اثربخشي سازمان.

-روابط عمومي وظيفه اي است مديريتي كه رابطه سودمند و متقابل بين سازمان و مخاطبان است((مردم گوناگوني كه موفقيت و شكست سازمان به آنها بستگي دارد را شناسايي،ايجاد و نگهداري مي كند.))

-روابط عمومي داراي تعريفي كهنه و نوع است.تعريف كهنه: مسائل و قضاياي سازمان يا مؤسسه مان را به مردم عرضه كنيم يعني ديگران را از درون سازمان مطلع كنيم((گزارش خوب از عملكرد خوب))

تعريف جديد:روابط عمومي بيرون را براي درون تفسير كنيم يعني چيزي را بوجود آوريم يا توجه كنيم كه بازخورد بوجود آورد و به طور كلي روابط عمومي منعكس كننده خواستها،نيازها،گفته ها،آرزوها و واكنشهاي مجموعه بيروني به درون مجموعه است كه با بيرون ارتباط دارد.در حقيقت وظيفه روابط عمومي اين است كه داستان مردم را نزد سازمان عرضه كند نه اينكه فقط داستان سازمان را توجيه كنيم.روابط عمومي يك رسالت است.

روابط عمومي در خدمت مديريت (نه) -روابط عمومي در خدمت سازمان و مردم (آري)

 

                            1) وظيفه اي است كه همه افراد شاغل در سازمان به نوعي مسئوليت دارند و در برقراري ارتباط قدم بردارند.    

خصوصيات روابط عمومي:       
                                  2) روابط عمومي وسيله تنظيم رفتار تمام اعضاي يك سازمان است.فني است از جمله فنون ارتباطات.

 

فرآيند چهار مرحله اي روابط عمومي:

1-شرح مشكل     2-برنامه ريزي     3-عمل و انتقال     4-ارزيابي

 

                                    1) وظيفه درون سازماني

وظايف روابط عمومي:
                                    2)وظيفه برون سازماني

 

مهمترين وظايف روابط عمومي(درون سازماني):

-هدايت و توسعه بهداشت رواني در محيط كار بين كاركنان

-جلوگيري از ايجاد زيرگروه هاي انساني در محيط كار بين كاركنان

-بوجود آوردن احساس مسئوليت در بين كاركنان

-برقراري ارتباط بين كاركنان و مديران و بالعكس

-رسيدگي به شكايات،نيازها،انتقادها،درخواست ها،پيشنهادات و حتي درد دلهاي كاركنان و مديران

-آگاه نمودن قشرهاي پايين تر از مديريت از چگونگي سياستها،برنامه ها،تصميم گيري ها،خط مشي ها،طرح هاي در دست اجرا.

-چاپ و نشر بروشور،بولتن،نشريه داخلي-فعاليت هاي انتشاراتي و ديداري و شنيداري

-ارائه گزارش عملكرد سازمان براي كاركنان

-كنترل و نظارت بر امور رفاهي-آموزشي-ورزشي و غيره كاركنان

-برگزاري جلسات،مراسم مختلف براي كاركنان و مديريت

 

وظايف روابط عمومي(برون سازماني):

                                                                     1) مشاهده

-سنجش و شناخت افكار عمومي نسبت به سازمان:     2) مصاحبه

                                                                     3) توزيع پرسشنامه

-آشنا نمودن مخاطبان با سازمان

-ايجاد زمينه مناسب همكاري با مردم و استفاده از پيشنهادات سازنده مردم

-ارتباط مستمر و منسجم و صميمانه با وسايل ارتباط جمعي كه از طريق آنها،سازمان،جايگاه شايسته و بايسته خود را بدست آورد.

-چاپ و نشر بروشور،بولتن،پوستر،نشريه داخلي، تهيه عكس،فيلم،اسلايد،فعاليت هاي انتشاراتي در راستاي برقراري ارتباط با جامعه

-ارتباط با ديگر روابط عمومي ها و استفاده از تجربيات و...

 

                                                        1) مردم(مخاطبان)را مطلع و باخبر كردن(اطلاع رساني)

اركان اصلي و مشخص روابط عمومي:          2) مردم(مخاطبان)را متقاعد و مطمئن ساختن(متقاعد ساختن)

                                                      3) تشريك مساعي و همكاري مردم(مخاطبان)را جلب كردن(ايجاد انسجام و مشاركت عمومي)

 

 

                                     1) يك فن است(تكنيك)

عناصر روابط عمومي:            2) يك هنر است(خلاقيت)

                                     3) يك فلسفه اجتماعي است

 

 

                                                                    1) شخصيت

                                                                    2) صفات و سجاياي عالي

پنج نكته اساسي در كارشناسي روابط عمومي:         3) هوش و فراست

                                                                    4) تجربه و تخصص

                                                                    5) قدرت مديريت

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.