تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

استفاده از خلاقيت

:::

 

به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

استفاده از خلاقيت كاركنان در جهت بهبود روشهاي انجام كار

 

خلاقيت و ابتكار مستلزم تفكر و انديشيدن است و براي آنكه كاركنان سازمان بتوانند به انديشه ها و ايده هاي نو و ابتكاري بيانديشند بديهي است لازم است كه ذهن آنان از دغدغه هاي ديگر ازجمله مسائل معيشتي و نيازهاي اساسي فيزيولوژيك و رواني و اجتماعي فارغ باشد.

لذا تامين نيازهاي پرسنل و احترام به آنان مشخص نمودن شأن و منزلت هر يك از پايه هاي اساسي رهاسازي ذهن براي ابتكار و خلاقيت است بنابراين موارد زير را پيشنهاد ميكنم:

1- اگر شرايط كار مطلوب باشد كار مثل بازي است

2- قدرداني كامل در مقابل انجام كار به طرق مختلف

3- يك مدير با هرچه بيشتر نزديك كردن ادراك خود به واقعيت(كارمندانش چه مي خواهند)غالبا مي تواند بر اثربخشي كار كردن خود با آنها بيافزايد

4- جالب بودن كار

5- مرتبط بودن شغل و رشته تحصيلي

6- ادراك انساني مدير از كارمندانش و شناخت و آگاهي لازم از تواناييهايش و...

7- امنيت شغلي

8- نيازهاي احترام و منزلت اجتماعي برآورده شود

9- دادن فرصت كاري به كارمند

10- انسجام و مشاركت كاركنان در كار و برقراري روابط معنوي و دوستانه در بين آنها

11- براي بازدهي بيشتر كار متناسب با توانائيها،تجارب،تخصص و علاقه فرد به او سپرده شود.

 

يكي از موانع ابتكار و خلاقيت مفروض داشتن خويشتن در چارچوبهاي خاصي است كه از بيرون و گاه از درون  به ذهن انسان القا مي شود.لذا براي پرورش خلاقيت اجازه دهيم چارچوبهاي متداول بر هم بخورد.واژه خرق عادت يك معنايش خلاقيت،ابتكار و نوآوري است.زيرا پديده تازه اي را بوجود مي آورد كه پيشتر موجود نبوده است و گاه با هنجارهاي موجود نيز در تضاد است.بنابراين هر فكر تازه را بايد ارج نهاد ولو آنكه با بعضي از هنجارها و معيارهاي موجود در تضاد باشد ارج نهادن ضرورتا پذيرفتن آن فكر و انديشه نيست بلكه تشويق صاحب آن انديشه به تفكر خلاق و نوآوري است.

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.