تاريخ افتتاح اول ژانويه 2014 - يازدهم دي ماه 1392

جملات زيبا

:::

به نام آنكه آرامش بخش دلهاست

 

 

---گلها جواب زمينند به سلام آفتاب     نه زمستاني باش كه بلرزاني
     نه تابستاني باش كه بسوزاني         بهاري باش تا بروياني
---خرد،آدمي را گرانبهاترين چيز است و خداوند خرد،در هر دو جهان كامروا و سرافراز است.
---امروز به كارهايي بپردازيد كه شما را به زندگي ايده آل فردا مي رساند.
---خوشرويي نخستين خوبي بدون زحمت است.
---مردم اغلب از بي وقتي شكايت مي كنند در حالي كه مشكل اصلي بي هدفي است.
---يك امر ثابت در مديريت وجود دارد و آن موثر ساختن نقاط قوت انساني و كمرنگتر كردن نقاط ضعف آنهاست.
---غصه خوردن بر نداشته ها،هدر دادن داشته هاست.
---اگر نيت ما كار اساسي و دراز مدت است بايد انسان سازي كنيم و نيروي متخصص تربيت كنيم.
---دنيا آنقدر وسيع است كه براي همه مخلوقات جايي هست،پس بجاي آنكه جاي كسي را بگيريد تلاش كنيد جاي واقعي خود را بيابيد.
---آينده از آن كساني است كه فرصتها را قبل از نمايان شدن ميبينند.
---اگر همواره مثل گذشته بينديشيد،همان چيزي را بدست مي آوريد كه تاكنون كسب كرده ايد.
---هرگز نميتوانيد در حالي كه دست هاي خود را در جيب خود فرو برده ايد از نردبان موفقيت بالا برويد.
---بي سوادان قرن 21 كساني نيستند كه نميتوانند بخوانند و بنويسند بلكه كساني هستند كه نميتوانند آموخته هاي كهنه را دور بريزند و دوباره بياموزند.
---بزرگترين وظيفه رهبران،جستجو و دست يابي به گنج پربهاي انديشه انسانها و پرورش شخصيت آنهاست.
---عمر را بايد رفو با كار كرد    وقت كم را،با هنر بسيار كرد
---مقروض ترين مردم نزد خداوند انساني است كه انبوهي از ناداني را در خود جمع كرده است.
---جهد را بسيار كن،عمر اندكي است    كار را نيكو گزين،فرصت يكي است   
---همه چيز را تحصيل و بررسي كن و براي عقل و شعور خود رتبه و مقام اول را قائل شو
---كاردانان چون رفو آموختند     پاره هاي وقت بر هم دوختند  
---هرگز كاري را كه امروز قادر به انجام آن هستي به فردا مگذار زيرا امروز همان فردايي است كه ديروز در انتظار آن بودي.
---با روي خوش به اشتباه خود اعتراف كنيد.حتي مداد مديرعامل هم در انتهايش مداد پاك كني دارد.
---منطق تو را از «الف» به «ب» مي برد در حالي كه تخيل تو را به همه جا ميبرد
---از ميان كساني كه براي دعاي باران به تپه مي روند،تنها كساني كه با خود چتر به همراه ميبرند،به كارشان ايمان دارند
---انديشه كردن به اينكه چه بگوييم،بهتر از پشيماني از اين است كه چه گفتم
---يكي از راه هاي غلبه بر مسامحه كاري اين است كه فرض كنيم تنها يك روز فرصت داريم كه كارهايمان را انجام بدهيم
---تجربه هميشه به نفع انسان نيست زيرا هيچ حادثه اي دو بار به يك شكل رخ نمي دهد.
---هيچ چيز نه خوب است نه بد. بايد ديد كه فكر چگونه آنرا مي پذيرد.
---براي پيشرفت و پرورش سه چيز لازم است: اول پشتكار،دوم پشتكار،سوم پشتكار
---براي اداره كردن خويش،از سرت استفاده كن،براي اداره كردن ديگران،از قلبت
---تمام افكار خود را روي كاري كه داريد انجام مي دهيد متمركز كنيد،پرتوهاي خورشيد تا متمركز نشوند نمي سوزانند
---هرچه خواسته هايت شفافتر باشد تواناييهاست بيشتر ميشود
---بذر انديشه و فكر بپاش،عمل و نتيجه را درو كن
---موفقيت هايي كه نصيب بشريت شده عمدتا در ميان تحمل و شكيبايي بوده است
---مراقب افكارت باش كه گفتارت ميشود.
    مراقب گفتارت باش كه رفتارت ميشود.
    مراقب رفتارت باش كه عادت ميشود.
    مراقب عادتت باش كه شخصيتت ميشود.
    مراقب شخصيتت باش كه سرنوشتت را مي سازد.
---انسانهاي كوچك راجع به گذشته،انسانهاي بزرگ در مورد آينده و انسانهاي ضعيف در مورد ديگران صحبت ميكنند.
---درباره هرچه ميگويي فكر كن ولي هرچه را فكر ميكني نگو.
---عذاب وجدان،بدتر از مرگ در بيابان است
---چنين گفت زرتشت: عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست بدار،از تنفر متنفر باش،به مهرباني مهر بورزد،با آشتي،آشتي كن،از جدايي جدا باش ...
---اگر چيزي را بدست نياوردي،فراموش كن و اگر نميتواني چيزي را فراموش كني،بدست بياورش...
                                                                           

---اگر شما چيزي را دوست داريد از آن لذت ببريد.
    اگر شما چيزي را دوست نداريد از آن دوري جوييد.
    اگر شما چيزي را دوست نداريد و نمي توانيد از آن دوري جوييد آنرا تغيير دهيد.
    اگر شما چيزي را دوست نداريد و نميتوانيد از آن دوري جوييد و نميتوانيد تغيير دهيد آنرا بپذيريد.
    با تغيير نگرشتان نسبت به چيزهايي كه آنها را دوست نميداريد آنها را بپذيريد.
---زياد از حد خود را تحت فشار نگذار،بهترين چيزها در زماني اتفاق مي افتد كه انتظارش را نداري.
---شادترين افراد لزوما بهترين چيزها رو ندارن،اونا فقط از آنچه تو راهشون هست بهترين استفاده رو ميبرن.
---عدم شناخت و آگاهي از علم،دين توسعه،تمدن و فرهنگ انسانها را دچار مشكل كرده و چالشهاي زندگي را بوجود آورده است.بنابراين بايد زندگي را قرآني كنيم و از ابزار علم براي بهبود آن استفاده كنيم.بنابراين دين با علم هيچگونه تعارفي ندارد.زندگي خوشبخت مانند يك مثلثي است كه يك رأس آن وفور نعمت باشد(انعمت عليهم)،رأس ديگر آن،ناراحتي،استرس و تنش نباشد(غيرالمغضوب)و رأس ديگر اينكه زندگي داراي برنامه وهدف باشد(والضالين)

 

جملات برگزيده مديريتي:

---مشورت كردن با انسانهاي دورانديش،پيروزي مي آورد.
---هنر آغاز كردن ارزشمند ميباشد،ولي هنر پايان بردن ارزشمندتر ميباشد.
---كاميابي  و عدم كاميابي هر فرد،رابطه تنگاتنگي با چگونگي انديشه و افكارش دارد.
---وقت،ماده اي است كه زندگي از آن ساخته ميشود.
---سخنان پندآموز را فرا گيريد،ولو گوينده آن مشرك باشد.
---شكست يعني فرصت شروع مجدد،همراه با دقت بيشتر.
---زماني كه كاري تقسيم گردد،انجامش آسانتر ميشود.
---كرهاي واقعي اشخاصي هستند كه عادت به گوش دادن ندارند.
---دور هم جمع شدن يك آغاز است،كار گروهي موجبات كاميابي را فراهم مي آورد.
---ندانستن بد است وليكن اشتياق آموختن را نداشتن،بدتر است.
---وظايف مديران،اعمال مديريت براي ايجاد تغيير است،
    در صورت عدم موفقيت بايد مديريت را تغيير داد.

 

  •  نیکو بگویید  نیکو بیاندیشید و نیکو عمل کنید .  

از مرگ نترسید  از این بترسید که وقتی زنده اید چیزی درون شما بمیرد به نام انسانیت . 

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای! گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای ، گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای! گفتمش آنانکه میبینی بر او دل بسته اند ، گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای.


---------------------


در نبرد بین انسانهای سخت و روزهای سخت - این انسانهای سخت هستند که می مانند نه روزهایسخت

-------------------


با این4 دسته از افراد کمتر معاشرت کنید:

 

1-آنهائی که از زندگی بیزارند و با همه دنیا سر جنگ دارند.

2-آنهائی که مدام پشت سر دیگران غیبت می کنند.

3-آنهائی که شکست و سر خوردگی های گذشته شما را به شما یادآوری می کنند.

4-آنهائی که می خواهند شما را کنترل کنند.

-------------------------------

بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بوده اند

-------------------------------


نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت، اما می توان شروع کرد و پایان خوبی داشت


--------------------------------

حتی لاك پشت ها هم هنگامی كه بدانند به كجا می روندزودتر از خرگوش ها به مقصد می رسند


--------------------------

به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه میجویی،گاه اقبالی بزرگ است.


----------------------------

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ، یک زندگی به پایان می رسد.
وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود.

 

----------------------------

اگر روی پای خود بایستیم،اسمان بر شانه هایمان تکیه خواهد زد.

 

----------------------------

به یادت بسپار که تاریک ترین لحظه شب ،نزدیکترین لحظه به طلوع است.

 

----------------------------

وان گاه که ضربه های شیشه ی زندگی را به ریشه هایت حس می کنی ،به خاطر بیار زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستاره هاست.

 

----------------------------

فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست بیاوری و بدست بیاور انچه را که نمی تونی فراموش کنی.

 

----------------------------

دریا باش نه سنگ !چرا که سنگی اگر به سمت دریا پرتاب شود ،این سنگ است که در عمق دریا غرق می شود ،ولی دریا اسیبی نمی بیند.

 

----------------------------

سختی ها فانی اند و سر سختان باقی .

 

----------------------------

فرصت هارا غنیمت شمریم نه غنیمت ها را شمارش ،بیایید طراح حل مساله باشیم نه طراح مسائل،بیایید دیگران را یارباشیم نه بار ،بیایید رنگین کمان بعداز باران باشیم نه خرابی های بعد از باران.

 

----------------------------

هیچوقت مغرور نشو ....برگها وقتی می ریزن که فکر می کنن طلا شدن.

 

----------------------------

انسان هم می تونه دایره باشه هم یه خط راست ،تا ابد دورخودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی.

 

جملات پربار و زیبا از بزرگان:

آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس

----------------------------

اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو

----------------------------

از دیگران نخواهیم رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان بازگویند . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

مقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید. شیللر

----------------------------

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد. شیلون

----------------------------

کسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده باشد . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

اگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد. توماس کارلایل. فیلسوف اسکاتلندی

----------------------------

وقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم. الیزابت کوتورث

----------------------------

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید. توماس ادیسون

----------------------------

آموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخوانند. جی.تراولیان

----------------------------

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و بزرگی ندارد . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید. آستین فلپز

----------------------------

هرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید . آنتونی رابینز

--------------------------------------------------------


----------------------------

اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

سعادت عادت است آنرا پرورش دهید. آلبرت هوبار

----------------------------


----------------------------

دوستی با کسی که باورهایت را نمی پذیرد به جایی نخواهد رسید . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

معاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است. گیبون

----------------------------

صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است. الکساندردوما

----------------------------

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

همه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است . آنتونی رابینز

----------------------------

اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند .
----------------------------

حوادث چون روزها سپری می شوند. مثل افریقائی

----------------------------

بهترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا

----------------------------

بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

دانه خدمت نیکو بیفشان.یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد . مادام دوستاهل

----------------------------

بهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکلتر است. آنتونی رابینز

----------------------------

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی . حکیم ارد بزرگ

----------------------------


----------------------------

گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند. ضرب المثل روسی

----------------------------

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد. توماس کارلایل

----------------------------

غذا را سبک کن تا ازمرض ایمن شوی . جالینوس

----------------------------

ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت

----------------------------


----------------------------

آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندورسه

----------------------------

تصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است. آنتونی رابینز

----------------------------

----------------------------

هر چه بیشتر عشق بورزید ، عشق و شور زندگی بیشتری به شما روی خواهد آورد . باربارا دی آنجلیس

----------------------------

اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد. آنتونی رابینز

----------------------------

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند . حکیم ارد بزرگ

----------------------------

یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است. فرانسیس رواتر

 

 

جملات زيبا

-چه نيكوست با عشق و مهر سخن گفتن،تا گُلي از خواب برآيد.

-دعا و نيايش،موجب آرامش و اميدواري است و انگيزه به زندگي و تلاش و پشتكار را در انسان تقويت مي كند.

-بياييم خلاقانه زندگي و ذهنمان را تازه تر كنيم.

-زندگي را با نيايش،ورزش و تغذيه سالم،دلنشين تر بسراييم.

-اين نيز بگذرد.

 

شعارهاي فرهنگي ورزشي

شجاعت و فداكاري با ورزش

پشتكار با ورزش

اخلاق خوش با ورزش

تمركز ذهن با ورزش

آسايش و آرامش با ورزش

تفريح و نشاط با ورزش

پُر انرژي با ورزش

طرح هاي فرهنگي ورزشي

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگي اش پاكيزه و گوارا مي‏گردد.